Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o.

 

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. a

zákazníka při dodávkách veškerých služeb a kancelářského materiálu, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží

uvedeného v katalogu nebo v internetovém obchodu společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. zákazníkovi na

základe jeho objednávky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny právnické i fyzické osoby objednávající zboží u

společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o.

3. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách

www.prokancelar.cz/obchod. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní

podmínky kdykoli upravit.

4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými

ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3), jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

II. Objednávání zboží

1. Objednávka muže být společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. zaslána poštou, e-mailem, prostřednictvím

internetového obchodu nebo předána telefonicky. Veškeré objednávky jsou přijímány a zpracovávány vždy v pracovní

době od 8.00 do 17.00 a dodávány standardně do druhého pracovního dne nebo dle specifikace na objednávkovém

formuláři do třetího pracovního dne. Je-li objednávka doručena mimo tuto dobu, společnost ZÁSOBOVÁNÍ

KANCELÁRÍ, s.r.o. dodá objednané zboží standardně do druhého pracovního dne od počátku pracovní doby

pracovního dne následujícího po přijetí objednávky nebo dle specifikace na objednávkovém formuláři do třetího

pracovního dne od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky, pokud nebude

dohodnuto jinak.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce veškeré údaje požadované v objednávkových formulářích nebo při registraci

na internetovém obchodu. Pokud nebude uvedeno jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží,

má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat požadované náležitosti, muže být považována za neúplnou a společnost

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k upřesnění anebo

doplnění objednávky.

4. Po doručení úplné objednávky společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. zkontroluje, zda je požadované zboží na

sklade. Pokud požadované zboží na sklade není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje

zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím

termínu, společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

5. Pokud zákazník odesílá společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat

své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, osvědčení o DIC apod.

 

III. Kupní cena zboží

1. Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH a jsou platné v den vydání katalogu. Aktuální kupní ceny zboží budou vždy

uvedeny v internetovém obchodu společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o.

2. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v tišteném

katalogu v případě zvýšení cen od svých dodavatelů. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. bude zákazníka o

těchto změnách informovat prostřednictvím internetového obchodu.

3. Pokud zákazník objedná jiným způsobem, než přes internetový obchod ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. a ceny

uvedené v jeho objednávce budou odlišné od aktuálních cen uvedených v internetovém obchodu společnosti

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o., je společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. povinna zákazníka dodatečně o této

skutečnosti vhodným způsobem informovat a zjistit, zda na objednávce trvá i v případě zvýšení ceny.

4. V případě, že se společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. nepodaří zákazníka kontaktovat podle předchozího

odstavce v dostatečném předstihu tak, aby objednané zboží mohlo být dodáno včas, bude objednávka pozdržena do

doby, než se podaří zákazníka kontaktovat.

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. podle cl. II.1. dochází k návrhu

na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.

2. K uzavření kupní smlouvy dochází:

a. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. za předpokladu, že

zákazník zboží objednává za aktuální cenu,

b. převzetím objednaného zboží a podpisem daňového dokladu, dodacího listu, popř. přepravního listu (dle

podmínek přepravní služby)

 

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti ZÁSOBOVÁNÍ

KANCELÁRÍ, s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve

prospěch úctu, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad

vystavený zákazníkem a potvrzený společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. nebo Faktura placená hotové –

daňový doklad, vystavený zákazníkovi společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o.

3. Kupní cena za zboží, které ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. na základe objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je

splatná dle data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. zákazníkovi

vystaví a se zbožím předá.

4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. podle pravidel

stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o.

písemné sjednány platební podmínky jiné. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo

její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. a je povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. V případě

platby v hotovosti z důvodu neuhrazených finančních závazku nebude uplatněna sleva za platbu v hotovosti. Pokud

zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. právo dodat mu

objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. uhradí.

 

VI. Podmínky dodání zboží

1. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v

pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota nepřesáhne 1500 Kč

bez DPH (1725,- s DPH), činí dopravné 130 Kč bez DPH. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné

vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

2. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. dodat objednané zboží do druhého

pracovního dne od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude přijata dle bodu II.1. těchto všeobecných

obchodních podmínek.

3. Termíny dodání zboží, které není uvedeno v katalogu nebo v internetovém obchodu společnosti ZÁSOBOVÁNÍ

KANCELÁRÍ, s.r.o. (vizitky, razítka, reklamní předměty, tiskové služby apod.), se stanovují dohodou v závislosti

na charakteru speciálního požadavku.

4. Spolu s dodaným zbožím společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. předá zákazníkovi daňový doklad nebo dodací

list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství a kupní cena.

5. Zákazník je povinen předávané zboží zkontrolovat a na daňový doklad nebo dodací list uvést hůlkovým písmem jméno

přebírajícího, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží.

6. Zákazník je povinen společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. neprodlené písemné informovat o jakékoli změně

místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. neodpovídá

za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka

podle tohoto článku.

7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

8. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu, kterou zákazníkovi předá při

předání zboží nebo zašle poštou. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí,

také tyto údaje:

a) Označení a číslo faktury

b) Název, sídlo, ICO, DIC prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo

vložky)

c) Bankovní spojení prodávajícího

d) Datum splatnosti kupní ceny

e) Popis dodaného zboží a jeho množství

f) Číslo objednávky kupujícího

g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě

9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti ZÁSOBOVÁNÍ

KANCELÁRÍ, s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s

vracenou fakturou je zákazník povinen písemné specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V prípade,

že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. vystaví zákazníkovi novou

fakturu. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže

vada faktury spočívá v nesprávné určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení

opravené faktury zákazníkovi.

 

VII. Reklamace a záruční doba

1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalu a prohlédnout si zboží. Nesprávné

množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději však do druhého

pracovního dne od převzetí zboží telefonicky. V případě nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným je zákazník

povinen postupovat stejným způsobem.

2. Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základe jeho

zadání zvlášť upraveného, do 14 pracovních dnu ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do

48 hodin v případě nápojů, občerstvení, drogerie.

3. Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit u společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. písemné nejpozději poslední

den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží

a jeho prohlédnutí. Společnost ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady. Právo

vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu a v internetovém obchodu.

4. Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle §

52 odst. 3 Občanského zákoníku je spotřebitelem), má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy

odstoupit do 14 dnu ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného

pro něj na zakázku nebo upraveného na základe jeho zadání, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je

poskytována záruční doba delší. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu společnosti ZÁSOBOVÁNÍ

KANCELÁRÍ, s.r.o. v popisu konkrétního zboží.

6. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Není-li k výrobku vystaven záruční list nebo není-li označen

razítkem a datem, postačuje pro reklamace a poprodejní servis předložení prodejního dokladu (faktury). Na vyžádání

zákazníka potvrdí ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. záruční list dodatečné.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahu souvisejících s nákupem zboží z katalogu a internetového

obchodu společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu nebo

v internetovém obchodu společnosti ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky

užijí pouze podpůrné v otázkách, které nejsou mezi společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. a zákazníkem

sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi společností ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁRÍ, s.r.o. a zákazníkem muže být užití jednotlivých

ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako

takových, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2008.

 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou také ke stažení zde ve formátu PDF

 

 

 

Zásobování kanceláří s.r.o.

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.